Co możemy Ci zaoferować?

Korepetycje
dla osób w spektrum autyzmu

W pracy nauczyciela polonisty z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi najważniejsze jest poznanie mocnych stron dziecka i bazowanie na nich. Relacje na zajęciach są niezwykle ważne w kontakcie z dzieckiem, ponieważ są motywujące dla wszystkich uczestników, a także nauczyciela. Zajęcia edukacyjne prowadzimy metodą mieszaną: część pierwszą (około 25 minut) w ciszy i skupieniu, część druga (około 25 minut) jest związana z powtórkami, które realizowane są w formie zabawy.

Jak wyglądają zajęcia?

W nauce pisania, czytania, rozumienia tekstu dla dzieci ze spektrum autyzmu największą barierą jest rozwój myślenia abstrakcyjnego. Systematyczne ćwiczenia łączę z improwizowanymi scenkami, dyskusją, rozmową, sprowokowaną przez udział dziecka w różnego typu sytuacjach, kontakt (czytanie, słuchanie, oglądanie) z różnymi tekstami kultury, z otaczającą je rzeczywistością. W pracy z dziećmi młodszymi kładziemy nacisk na rozmowy na temat obrazków, historyjek obrazkowych, krótkich tekstów literackich, prostych w wymowie filmów animowanych, dokumentalnych bądź fabularnych.

Dużo poświęcamy ćwiczeniom słownikowo – frazeologicznym. Służą one opanowaniu przez ucznia umiejętności poprawnego i świadomego posługiwania się jednostkami języka. Wszystko to ma na celu poprawę umiejętności pisania dłuższych tekstów, rozumieniu poezji, interpretacji literatury i sztuki.

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia:

W pracy nad tego typu trudnościami cierpliwość jest bronią rodzica, dziecka oraz nauczyciela. Wielokrotnie spotykamy się z sytuacjami, w których dziecko z dysleksją rozwojową miało problem z rozumieniem prostego tekstu, a pomimo wielokrotnego powtarzania polecenia, nie rozumiało go. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie poczucia wartości dzieci, które mimo swoich starań napotykają mur.

Kluczowe są ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej, urozmaicone metody przekazywania wiedzy np. burza mózgów, gra dydaktyczna, ciągłe powtarzanie materiału.

Jakość i ilość ćwiczeń będzie zależeć od wielu czynników, od konkretnych trudności ucznia i jego stopnia rozwoju językowego. Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne połączone z nauką ortografii służą opanowaniu przez ucznia umiejętności poprawnego wypowiadania się ustnie i pisemnie. Dodatkowo dzięki takim ćwiczeniom uczniowie się bawią i zapamiętują poprawną pisownią wyrazów.

Zajęcia grupowe odbywają się w małych grupach, są przeznaczone dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz dzieci z trudnościami w nauce. Korepetycję rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników.

Zapisz się na zajęcia, które odbywają się w małych grupach:

  • Dysleksja, dysortografia, dysgrafia – 50 minut
  • Nauka czytania i pisania dla dzieci z trudnościami – 50 minut
  • Pomoc w odrabianiu lekcji, nadrabianie zaległości edukacyjnych – 50 minut
  • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty – 50 minut